Podmínky soutěže D.P.V.

Pořadatel a organizátor soutěže:

ŘEŠETO s.r.o.
(Myslibořice), IČO 26246635

 1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
  Soutěž je realizována v termínu 1. 5. 2023 – 8. 5. 2023 na území České republiky.

 2. PODMÍNKY ÚČASTI:
  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
  Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora,
  všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké
  dle § 22 občanského zákoníku.
  Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území
  České republiky. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na
  Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na
  stránce https://www.facebook.com/dpvmatrace/
  3. PRAVIDLA SOUTĚŽE:
  Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení otázky „Jaké dvě pěny jsou použity v matraci BLUE MEDICO VISCO?“ a dát like k soutěžnímu příspěvku. Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním
  statusem. Organizátor soutěže náhodně vybere 5 výherců, který správně
  zodpověděl soutěžní otázku a zapsal ji do komentáře pod soutěžním
  statusem.

 3. VÝHRY V SOUTĚŽI:
  Výherci v této soutěži získají Paměťový polštář z VISCO pěny v hodnotě 990 Kč, dále jen „Výhra“.

Výherce soutěže bude oznámen na facebookové stránce
https://www.facebook.com/dpvmatrace/ nejpozději 5 dnů od ukončení
soutěže. Výherce bude o výhře vyrozuměn pod soutěžním statusem.
Výherce bude vyzván k zaslání e-mailové a korespondenční adresy do
zpráv facebookové stránky nejpozději do 5 dnů od vyhlášení výherce. V
případě, že výherce nezašle svoji e-mailovou a korespondenční adresu do
tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

Výhra bude odeslána
výherci nejpozději do 20 dní od vyhlášení výherců a následném obdržení
poštovní adresy pro doručení výhry.
Výherce je povinen zaslat fotografii s převzatou Výhrou, čímž zároveň
souhlasí s publikací dané fotografie na našich facebookových stránkách.
Výhra z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící.


 1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Zapojením se do soutěže na internetové adrese
  https://www.facebook.com/dpvmatrace/ účastník soutěže dobrovolně dává
  svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo
  konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím
  pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a
  to s účinností ode dne uveřejnění na
  stránkách https://www.facebook.com/dpvmatrace/. Účastí v této Soutěži
  dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování
  poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v
  průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve
  sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či
  Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za
  účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.
  Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má
  právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona
  číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro
  ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel
  či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného
  zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím
  poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto
  poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném
  znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem
  předepsané formě.
  Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být
  autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp.
  účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a
  násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla
  nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely
  spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a/nebo obchodní účely
  s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.
  Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně
  prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem
  spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.
  Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena
  jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním
  příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního
  příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní
  náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob,
  zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním
  příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

 2. DALŠÍ PRAVIDLA
  V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či
  Organizátorem řídí právním řádem České republiky.
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž
  soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných
  praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.
  Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje
  svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel
  Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení
  takového Soutěžícího ze Soutěže.
  Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání
  Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na našem webu
  https://www.matrace-reseto.cz/nase-novinky/podminky-souteze/. Tato soutěž není nikterak
  sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se
  společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že
  poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv
  společnosti Facebook.
  V Třebíči dne 30. 4.2023

 

www.yashica-digital.czKomplexní online marketing